Tag Archives: Eartsjes

Fisk en it swurd

Jo binne dochs wol abonnee fan ensafh? Oars meie jo net fierder lêze, ik hâld dat yn ‘e gaten, Big Knilles is watching you… No, wat ik sizze woe: in wike lyn kaam it Germanenûmer fan ensafh út, mei û.o. in tige koarte ferhaal fan myn hân, en in essay fan Piter Boersma oer Germaanske […]

In sjuery sûnder kennis fan saken

Dat der wier wol nij literêr talint yn Fryslân bykomt, alle kearen wer, bewiist wol Jetze de Vries, mei syn lange fers “Swijplicht”. Dy moat mar ris wat  opstjoere, nei de literêre blêden, pardon, it iennichste literêre blêd fan Fryslân: ensafh. Nuver dat soks dan in oanfiterpriis kriget fan de Rely Sjuery en net in […]

Al wer in foarsizzing goed

Sei ik it juster net? De sjuery fan de #twicht wedstryd hat in Hollânsktalich gedicht útsocht, fan toenwasradio. No, fan herte lokwinske! Dochs spitich dat de sjuery myn oangripende: O Tresoar jou my dy spjelde ik sjong fan bosk en fjilden allinnch mar om mei dat ding te stekken yn de kontsjes fan ús Fryske […]

Gottfried Balk

No minsken, ik haw hjoed wer in ardich eintsje fytst, en kaam û.o. troch it rustike Balk hinne peddeljen. Dêrfoar yn Sleat in bakje kofje dronken, moai stedsje oars, it heucht my net dat ik dêr earder west haw. Wat my hieltyd wer opfalt is it brek oan fytspaden yn ús Provinsje, en ek de […]

De Roos van Mei: Romantysk Leafdesduo

Troch in fersin is myn namme net op de flyer kommen, mar ik doch al mei: Ja, jo sjogge it goed! It romantysk leafdesduo Knilles & Elske sil hielendal los gean op it poadium! Jûn sil ik hin mei rys, kerrysaus en eartsjes ite. Ah! It is al letter as dat ik tocht. Yn de […]

Lekker ite mei Knilles