Cornelis van der Wal

Tag: Edwin de Groot

 • Waarme Tibetaan

  Ha goeie, hjir wie ik wer. No wie ik eins fan doel en swij tenei oer it literêre onlinetydskrift fers2, it moat net ferfeelsum wurde, no. De reden dat ik wer omtinken oan fers2 jou is it artikel fan Friduwih Riemersma mei de titel It glossarium fan De Groot, op 23-04-2017 pleatst. Op harren side is…

 • Literêre fytstocht: Ytsje Hoekstra + Updeet

  Ik fytste niiskrekt efkes nei de LIDL om boadskippen te dwaan. Underweis trof ik Ytsje Hoekstra, ek op ‘e fyts. Wy diene beide krekt oft wy mekoar net seagen, mar dat wie net sa. Ytsje wie lilk op my, se luts in gesicht as in tuorre. Ja minsken: de boadskipper hat it wer dien! It…

 • Mei dizze persoan dogge Abe en Teake saken

  Hoi jonges en famkes, ik bin wat griperich, dêrom net sa aktyf hjirre. Komt hielendal goed. Ik woe jim nochris wize op de persoan Chr. B, dy’t ik yn it ferline as freon beskôge. Lykwols, sûnt er gjin stânpunt ynnimme woe wat de email-affêre fan Abe de V. oanbelange, binne de ferhâldingen minder wurden. En…

 • Jarich Bamy

  ‘Ik hâld de Fryske literatuer yn it algemien wol goed by. Durk van der Ploeg mei ik wol graach lêze, it iene boek mear as it oare. Gedichten mei ik ek graach lêze, Cornelis van der Wal fyn ik in hiele goede, orizjinele dichter. Him kin ik noch út de tiid by de Akademy, hy…

 • Nuver nijs fen it Utjowersfront

  Jim witte it tink noch wol: hjir soe ik ek by… Utjouwerij Hotsum. Mar moai dat it net trochgien is! En sterkte Edwin de Groot en Abe de Vries, dy’t al mei dizze útjouwerij yn see gien binne… In berjocht fan NPE nieuwsblog: De Contrabas Naar aanleiding van vreemde berichten over het beleid van Uitgeverij…

 • Speklapke ûnder kuratele

  Aardich dat de Moanne ek wat aktiver op ynternet wurdt, no noch wat better om de kwaliteit tinke wat de digitale ynstoerings oanbelanget! Guon minsken kinne better ûnder kuratele steld wurde, is’t net sa? Soene se de konkurrinsje mei ensafh oanwolle? Kânsleas! Oer de Moanne sprutsen, ik krige de papieren ferzje hjoed wer yn de…

 • Moarn by Omrop Knilles Radio: Edwin de Groot

  Alle woansdeis tusken 14:00 en 15:00. Omrop Knilles Radio is te beharkjen yn Ljouwert en omkriten fia de ether op FM 106,1 MHZ. En fia it ynternet mei dizze link: http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CEOy0dIBBCQ&feature=related[/youtube]

 • Besprek ‘Tongfal’ Edwin de Groot

  Ferskynd yn it Friesch Dagblad, 06-11-2010

 • In sjuery sûnder kennis fan saken

  Dat der wier wol nij literêr talint yn Fryslân bykomt, alle kearen wer, bewiist wol Jetze de Vries, mei syn lange fers “Swijplicht”. Dy moat mar ris wat  opstjoere, nei de literêre blêden, pardon, it iennichste literêre blêd fan Fryslân: ensafh. Nuver dat soks dan in oanfiterpriis kriget fan de Rely Sjuery en net in…