Tag Archives: Else Lasker-Schüler

Riedsels fan Lasker

By in pear minsken is it al bekend, mar foar de oaren is it noch in Geheim! Hoe sa, wat dan? Dat sis ik net, oars wie it gjin Geheim. Ik tink dat it freed wol yn ‘e krante komt. It hat mei skriuwen te krijen. Jo kinne der fan útgean dat alle opgarre tinzen […]

Bakje suertsjes

Ja, al te stimmen west. De twifel wie grutter as ea tefoar, mar dan dochs op in partij stimd dy’t neat mei Den Haach te krijen hat. Ik jou de FNP dus it foardiel fan de twifel, no moatte se har stjonkende bêst al dwaan! Heden, ik kom ek foar yn ‘Red ons van de […]