Cornelis van der Wal

Tag: Elske Schotanus

 • It giet mar troch: literêre ynsest yn Fryslân

  Earder hiene wy al ris Friduwih Riemersma dy’t de poëzij fan har partner Abe de Vries bejubele: Riemersma skreau û.o. ‘Brek dyn klank befettet beslist mylpealgedichten, binnen it oeuvre en yn de Fryske literatuer, …’ Lês mar wat ik dêr doe fan fûn, ûnder dizze link.   Sûnt hjoed hawwe wy ek it jo net…

 • In tige nijsgjirrich begjin fan it nije Kulturele Seizoen, mei Eeltsje en Elske

  Hjoed wie ik efkes op it Uit-festival yn Ljouwert. Hiel aardich en gesellich hear! Ik trof ûnder oaren de tige fleurige Eric Hoekstra. Ferjitten om in foto te meitsjen. Wêr mocht dat grut oankundige Marboei dichtersfestival  ek mar wêze? Ik socht my in ûngelok.  Op it lêst seach ik in stik as tsien minsken yn…

 • It Font: pretinsjeus amateurisme

  Jim witte faaks noch wol, dat ik wat de gek hie mei Eeltsje Hettinga en Lotte Middendorp harren mediaprojekt It Font. Ik neamde it projekt ûnder oaren artsy-fartsy-gedoch. Mar dat wie fansels net alhiel earlik, want ik hie It Font noch hielendal net sjoen. No wie it gefal dat ik op 03-06-2018 tafallich yn Oranjewâld…

 • Nije anty-smookkampanje Provinsje fan start

 • In grut yntellektueel

  It is wer ris safier, in digibeet skriuwt in stikje dêr’t út bliken docht, dat er mient dat Facebook itselde is as it ynternet. Diskear is it de hear Ferdinand de Jong, dy’t in folslein ûnbegryplik blochke skriuwt nei oanlieding fan in Facebookberjocht fan Elske Schotanus. Jim witte fansels dat frou Schotanus net  by my…

 • Brykprater Elske Schotanus

  Hy wit se wol út te kiezen, Asing Walthaus fan de Ljouwerter Krante. Diskear praat er mei Elske Schotanus. In hiel fermaaklik petear, sjoen it feit dat Schotanus hielendal gjin Frysk prate kìn! Hawwe jo har wolris heard? In hiel bryk taaltsje rôlet út har bekje. It sil wol Hearrenfeansk wêze of sa, gjin Frysk…

 • Elske Schotanus publisearret har memoires

   

 • Trije Suchten + Updeet: ensafh oernommen troch Fryske Akademy!

  No woe ik fansels ek graach mei dit blochke op dy moaie *kuch* foarside fan de Fryske Beweging stean, dat ik skreau de Bewegers in mailtsje. Dêr komt hielendal gjin reaksje op, lit stean dat se myn blochke dêr selsette. Sucht. Al like prachtich *kuch*! is de side fen it Skriuwersboun. Mar dy wurdt neffens…

 • Elske Schotanus wegeret trui ôf te stean foar Tresoarkolleksje

  De Trui is ek te sjen yn ûndersteand filmke:

 • Fitamine blasé

  In hiel aardige presintaasje fan Sjieuwe Borger syn Eksamenjier juster! It wie yn it Hearrenfean, dat is fansels wat minder, mar it Paul Krugercafé mei der wêze. Wy hawwe it boek oanskaft, ik bin benijd. It moaiste fan alles wie fansels, dat ik Elske Schotanus wer ris fan tichtby seach. Like soer as altyd, hearlik!…