Tag Archives: Elske Schotanus

Nijs! Fúzje Kistwurk en Fers2!

    Fan in betroubere ynformant. Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus, fan it eartydske Kistwurk en Abe de Vries en Friduwih Riemersma fan it yn problemen ferkearjende Fers2, sille tegearre in nij Frysk literêr tydskrift meitsje. Op dit stuit is de namme fan it tydskrift noch net bekend. Der sille fjouwer papieren nûmers yn it jier […]

Domme flater by artikel Volkskrant oer stavering

In goed stik yn de Volkskrant, al moat ik sizze dat de passaazje ‘De Fryske Akademy dwingt het Fries in een keurslijf om het maar zo veel mogelijk op een ‘echte’ taal te laten lijken.’ net sa handich fyn. ‘Sjogge jo wol?’ sille de anty Friezen sizze, ‘it is ommers hielendal gjin echte taal.’ Mar […]

‘Hoi’ seit de hin

Ik wie juster efkes yn Tresoar, boeken ynleverje en liene, jo kenne it wol. Nim ik oan alteast. Efkes yn de katalogus omstrúnd, ja, yndied, de katalogus dy’t sa goed ferstoppe is op de nije side fan Tresoar. En mei klachten hjiroer wurdt neat dien. No, hy stiet hjir dus. Mar hawar, ik seach ek […]

De fine fleur fan de Fryske Literateur

Ik hie noch wat foto’s oer fan myn reportaazje fan ôfrûne snein. It soe skande wêze om dy net efkes sjen te litten. Ik jou mar gjin kommentaar by de plaatsjes. Better fan net. Klik op de foto’s foar in grutter byld. Wy hawwe nasy iten.          

mislike koeke

No minsken, ik haw al wer ien ôfpriisd eksimplaar fan ‘Pavlov’ ferkocht, te witten oan in âld bestjoerslid fan it Skriuwersboun. Nee, wy neame gjin nammen. Hy, want it is in hy, hie it ek noch efkes oer it mislike optreden fan frou Schotanus ferline jier. Hy hie der sels net by west doe… Mar […]

Elske Schotanus stoppet mei smoken!

Yke Schotanus slacht nearne op

Ha goeie, dêr bin ik wer. Dus. Fannemiddei wie ik efkes yn ‘e bibletheek, haw wer in abo nommen. Ja, boeken, ik mei der wol oer. En doe’t ik sa wat links en rjochts eksimplaren út de kast luts foel myn each op it boek Dichten doe je zo fan in sekere Yke Schotanus. Nee, sa’n […]

Frou Schotanus op ‘e fingers tikke troch Skriuwersboun

Ik spruts sneon yn Boalsert, by de bamy, ek noch efkes mei de nije foarsitter fan it Skriuwersboun, Hein Jaap Hilarides. Hein Jaap bea min ofte mear syn ekskuses oan foar it skandalige gedrach fan Elske Schotanus, op dy romrofte gearkomste. Neffens Hilarides hie de foarsitter, doe noch Koos Tiemersma, yngripe moatten. Dat is binnen […]

Ele en Elly wurde al in bytsje senuweftich!

Ele & Elly dogge oan kabaret

Efkes op klikke foar minsken sûnder bril