Tag Archives: Elske Schotanus

Ele en Elly: it dilemma fan de rebel

Efkes op klikke foar in grutter byld

Korrizjearjende koeke

Heden, heden. Eeltsje Hettinga giet hielendal los! Eeltsje, bist al op leeftyd, dat tink om de rikketik! It is in lyts wûnder oars, al dy leagens yn dat stikje, hoe krijst it foarinoar. It nivo sakket oars wol Hettinga, jo hiene dochs net in slokje fan it ien as oar op wol? Dat is net […]

Elske Hindriks = Elske Schotanus

https://www.facebook.com/elske.hindriks.1 https://www.facebook.com/inkopasinalmenak

Snert & misbaksels + updeet + noch ien

No, de strideraasje mei it Boun hat de krante ek helle. Sjoch hjir. Se meie wolris in nije foto fan Knilles meitsje, ik bin no in stik kreazer as doe. En no is it wier it doel en skriuw foarearst net wer oer al dy misbaksels lykas A. de V. en E.S. Ik hoopje dat […]

Exit Boun

No minsken! It is my wat. Ik sit nèt yn it bestjoer fan it Boun. Sterker noch, ik haw it lidmaatskip opsein. En dat alles te tankjen oan frou Schotanus en de hear Tiemersma. As bestjoerslid hie ik mei dizze frou Schotanus gearwurkje moatten, om’t se û.o. de webside beheart. Tidens de gearkomste hie frou […]

Brief oan it Boun

Bêst Boun: nei oanlieding fan it ferslach fan jim gearkomste http://www.ensafh.nl/?p=27843 it folgjende. ‘Der sille nije minsken benadere wurde.’ As nije bestjoersleden dus. Soks fernuveret my al wat, it liket my better dat leden harsels kandidaat stelle, en dat der ferkiezingen komme, wat in nij bestjoer oanbelanget. It begryp ‘demokrasy’ is jim dochs net alhiel frjemd? Oant […]

Facebook: efterbaks

Sjoch, dat is it leffe, efterbakse fan guon Facebookbrûkers. In sekere Elske Schotanus skynt op har FB soksawat skreaun te hawwen: ‘Ensafh is in digitaal úthoekje.’ En dat skriuwt de *kuch* ferneamde besprekker, dy’t net goed genôch mear wie foar de Moanne. Te lef om har skriuwsels no lêze te litten oan ûndertekene. Ien treast: […]

Elske yn it skaad

No sa. Wer wat bekommen fan it Tresoar-optreden yn de Prinsetún (en de neisit) juster yn it ramt fan de UIT! Markt yn de Haadstêd L. Wy sieten op in moai plakje yn it skaad, mar al wat yn in úthoeke, dat in soad flecht op de koai wie der net. Mar dat wie yn […]

Lyts Laaksum

Reminder: 09-09-12 Lyts Laaksum, in ferwizing nei Ekspedysje Laaksum dat op 22-9 wêze sil. Op !UIT binne oanwêzich: de dichters Cornelis van der Wâl en Geart Tigchelaar en sjongerer Carolien Hunneman. Fan in ‘bushalte’ by it Historysk Sintrum Ljouwert ôf bringt in oldtimer-buske besikers nei it Tresoar-poadium yn de Prinsetún. Warning! Efkes fierderop is ek Elske […]

De Moanne fan de Geraniums

Ja, dêr wie ik wer. Juster it filologekongres meimakke. Op in inkelde útsûndering nei wie it tige nijsgjirrich. Net elkenien koe wekker bliuwe by de lêzingen, mar wy neame mar gjin nammen. Dat wol sizze: der wie oan de ein fan ‘e middei in resepsje foar en ôfskied fan Piter Boersma. En as der ien […]