Cornelis van der Wal

Tag: ensafh

 • Ferhaal ‘de lêste sinne’ op ensafh.nl

  Klaas de Groot wie klear mei it ynfieren fan nije data foar it wurkleazeprojekt fan ’e gemeente, dat er tegearre mei Tiny Schaap, strange bril en knotsje, opsetten hie. Hy speake him ris noflik út, syn lang ljocht krôljend hier hong oer de rêch fan ’e burostoel hinne. http://www.ensafh.nl/?p=49279

 • Yn ‘e werhelling: Ivoaren toer yn it meanfjild

  It is in diskusje dy’t allegeduerigen weromkomt: moat in aspirant dichter earst de skiednis en de technyk fan de dichtkeunst bestudearje, foar’t er sels de guozzefear of laptop brûkt foar syn poëtyske uteringen? Lês fierder by ensafh.nl

 • Simke Kloosterman: De Nije Brieven. In Feuilleton (6) troch Cornelis van der Wal

  Wy geane fierder mei de werjefte fan Arjen H.P. van Tuinen syn blogkes. Hoe’t it ek wer krekt sit mei dizze publikaasjes wurdt yn diel ien útlein. cvdw Lês fierder by ensafh.nl   Ja, ik bin der noch en it giet my goed!

 • Abe de V. oer ensafh

  Foar wa’t it in wat nuver idee fynt, dat Abe de Vries in haatkampanje tsjin ensafh fiere soe: sjoch it ûndersteande stikje mar ris. 02-03-2015

 • Ynlogge by Simke

  No minsken, sûnt juster kin ik ek wer by myn liengegevens op de side fan Tresoar. As ik it goed begryp wie ik de iennige dy’t net ynlogge koe, mar it is no ferholpen. Lês ek it twadde diel fan myn feuilleton op ensafh.nl: Simke Kloosterman: De Nije Brieven. In Feuilleton (2) Jûn waarm iten.

 • Kollum op ensafh: Jakob van Hoddis

  Hawwe jo wolris fan de dichter Hans Davidsohn heard? Sa net, dan faaks al fan syn pseudonym, in anagram fan syn namme: Jakob van Hoddis. Van Hoddis (1887-1942) is benammen bekend wurden troch syn gedicht Weltende, dat er yn 1911 yn it tydskrift Der Demokrat publisearre. Lês hjir fierder

 • Feuilleton ‘Simke Kloosterman: De Nije Brieven.’

  No op ensafh.nl it foarste diel fan myn nije feuilleton… Klik hjir.

 • Wolf, nij gedicht fan Knilles

  De ôfrûne tiid tige drok west mei myn nije bondel. Op ensafh.nl alfêst in priuwke… http://www.ensafh.nl/?p=41847

 • Fisk en it swurd

  Jo binne dochs wol abonnee fan ensafh? Oars meie jo net fierder lêze, ik hâld dat yn ‘e gaten, Big Knilles is watching you… No, wat ik sizze woe: in wike lyn kaam it Germanenûmer fan ensafh út, mei û.o. in tige koarte ferhaal fan myn hân, en in essay fan Piter Boersma oer Germaanske…

 • Klaas Heidegger

  Hjoed op Literêr Tydskrift ensafh in petear dat Klaas Jansma hâlde mei de nije deputearre fan kultuer Abe Riginal. Hjirûnder in oare klassiker fan Duo von Däniken!