Tag Archives: Eppie Dam

Dichtersjûn

Ik soe krekt in lyts ferslachje skriuwe fan de dichtersjûn op de Janzenpleats, mar ik seach op de site fan Sjoerd Janzen al in stikje stean, dêr ferwiis ik hjirby nei. It wie oars in moaie jûn, sûnder wanklanken en gjin slaanderij. Wat my al opfoel dat wiene de lange ynliedingen dy’t de measte dichters […]

Earste besprek Kristus Pavlov

Troch Eppie Dam. Stiet op de spesjale side hjirboppe. Mar hjir klikke kin ek.

Film, kollum en besprek

Hjoed ferwiis ik wer nei de nije ôflevering fan ensafh. Ik spylje ien fan de haadrollen yn it twadde ensafhilmke fan master regiseur Marc Kooij, klik hjirre… En der stiet ek wer in nije kollum online. Dus. Der stie ek in hiel aardich besprek fan Kristus Pavlov troch Eppie Dam yn de Ljouwerter. Dy sil […]

Gênante, vallende mannen, in een wonderbaarlijk evenwicht

Ha goeie. Wie jo dat ek al opfallen? Ik fyn it in bytsje sjenant om it der oer te hawwen. Se soene dochs better witte moatte. Mar ik moat it dochs registrearje, in oar docht it net. Ik haw it oer it resinsjebelied fan de Leeuwarder Courant, ek wol Ljouwerter Krante neamd. It is dêr […]

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Baukje Wytsma: Sân Wylgen. Klik hjir.

Besprekken Dam bywurke

Mei Albertina Soepboer: De trektocht

Besprekken Eppie Dam bywurke: Elske Kampen

De bondel ‘Fan glês it brekken’ fan Elske Kampen Klik hjirre

Besprekken Dam bywurke

Besprekken Eppie Dam bywurke mei de resinsje oer Anne Feddema syn Torpedo’s los. Sjoch foar de aardichheid ek noch ris Feddema syn reaksje op dit besprek!

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Jouke Hylkema syn Op ‘e kofje yn ‘e kosmos. Klik hjirre

Besprek ‘Blausucht’ fan Eppie Dam

Ferskynd yn it Friesch Dagblad, 08-05-2010 Efkes op it plaatsje klikke foar in grutter byld