Cornelis van der Wal

Tag: Explore The North

 • ‘Spreek jij thuis een andere taal dan het Nederlands?’

  Bespotlik, dat Ljouwerter Pidgin-projekt fan Explore The North. Der wurdt yn it foar al fan út gien dat wy allegear Nederlânsk prate thús. Krekt of bestiet it Frysk net. https://explore-the-north.nl/nl/productie/pidginx ‘Spreek jij thuis een andere taal dan het Nederlands?’

 • Net ferjitte! 23-11-13 Duo von Däniken by Explore The North

  Klik hjir foar it programmaboekje. Hjir spylje wy ús lytse rock-opera ‘Nordic Walkmen’ Nachts nei tolven. En fansels in soad Frysk yn de teksten!    

 • Duo von Däniken op Explore The North

  Duo von Däniken bestaat uit de Fryske dichters Cornelis van der Wal en Anne Feddema. Naast hun (internet)cabaret voor het literaire tijdschrift ensafh.nl maken ze muziek. Vanavond brengen ze de kleine rockopera Nordic Walkmen… Eclectische elektronica, samples, met live instrumenten en visuele vondsten. Explore The North, 23-11-2013

 • Explore the Fascist

  In nijsgjirrich Teleksberjocht op de digitale edysje fan it iennige Fryske literêre tydskrift, ensafh: lês it hjirre. It earste Periopamflet, oer KH18. Eeltsje Hettinga strikes again, mient er sels alteast. Sjoch, it sit sa, wannear’t E. Hettinga it net mei in oare skriuwer iens is, dan is dy oare skriuwer in faksist. En wannear E. Hettinga in…

 • Explore The North: Gjin wurd Frysk

  Oan de iene kant fyn ik it wol spitich dat ik net meidoch oan Explore The North. Ik stean graach op it poadium mei myn gedichten, en meitsje graach wat kontakt mei it publyk, dat altyd wer krekt in bytsje oars is. Lykwols, ik haw it al earder skreaun, mar faaks hawwe jo it mist:…