Tag Archives: facebook

Hassesboek en Tsjetter: fut

No, ik haw in mail fan de skriuwer fan de Stifting FLMD krigen nei oanlieding fan de nammekwestje. Sjoch bloch fan juster. De mail komt der op del dat de Douwe Tammingapriis in inisjatyf is en betelle wurdt út it Tamminga-Piebengafûns en dat dêrom de namme net oars wêze koe as dat er wurden is. […]