Cornelis van der Wal

Tag: Fedde Schurer Priis

 • Theologyske magneten

  Dat wie in moaie middei/jûn earjuster! Yn it ramt fan de presintaasje fan twa nije Afûkboeken, de Triennen fan Cheetah en Frou mei mandoline op sofa fan resp. Anne Feddema en Josse de Haan wiene wy te gast by in Moannejûn. Yn it hol fan de liuw fansels, as ensafh-man yn ieren en sinen. Mar…

 • Eeltsje-Om en it prizejild

  Ha goeie! Ik woe jim earst mar ris wize op myn kollum op de side fan ensafh. Hy stiet hjirre. En dan mar wer ris sitearje fan it Facebook fan in seker persoan. It is in reaksje fan Eeltsje Hettinga, jo witte wol, de broer fan de ferneamde dichter. Hjir komt er: ‘Bloei op dea…

 • Sulveren Aapke + updeet

  Dat wiene in pear enervearjende dagen foar jo eigen Knilles. Tongersdei nei Hamburg west foar in tige nijsgjirrige útfiering fan Tannhäuser fan Wagner. In flitsende ênsenearring fan de ferneamde Harry Kupfer. Benammen yn it begjin mei in soad erotyk. De muzyk is prachtich al sit Wagner hjir noch net op syn hichtepunt, lykas yn de…

 • Spannend! (05)

  Elske Kampen bliuwt ûnbedrige oan kop en Eeltsje Hettinga stiet al in hiel skoft op in treurich lêste plak. Abe de Vries komt wer wat tichter by it tredde plak fan Hidde Boersma. Ik kin der nachts net fan sliepe, sa spannend!