Cornelis van der Wal

Tag: Friesch Dagblad

 • Pro Putin Propaganda fan Abe de Vries yn it Friesch Dagblad + update

  Abe de Vries leveret hjoed in besprek fan de nijste bondel fan Arjan Hut. No stiet De Vries, troch syn berjochten op Facebook, bekend as ien dy’t him achter Putin opstelt en hy makket misbrûk fan syn macht as resensint troch ûndersteande wappy-praat te ferkundigjen. En it Friesch Dagblad fynt it wol bêst. Part fan…

 • Besprek ‘Kleur’ út Wolf yn harnas

  Arjan Hut besprekt yn it Frysk Deiblêd it gedicht ‘Kleur’ út myn nije bondel Wolf yn harnas.   Efkes oanklikke foar in goed byld.  

 • Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf! (2)

  Dit skriuwt Henk van der Veer op Twitter: In reply to Cornelis van der Wal Henk van der Veer @henkvdveer 1d @Knilless Súver bij ut onbeskofte om’t ou su’n flutresênsy! Wêrom hier nòch langer op reageare? Gewoane negeare! #snekeradfys Ik haw kontakt socht mei de kultuerredaksje fan it FD, wat de Abe de Vries syn…

 • Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf!

  Efkes op ‘e foto klikke. Haatkampanje tsjin ensafh/Hispel giet gewoan troch en de FD-redaksje fynt it bêst. Ik sei it al earder, mar guon woene it net leauwe. Dat kin ik my yntinke, mar dochs is it wier. No, lês myn blochkes der mar op nei: hjir en hjir. Yn it FD fan hjoed is…

 • Frysk Deiblêd: skamteleaze selspromoasje Abe de Vries

  Fannemiddei lies ik in hiel apart krantestik fan in sekere Abe de Vries. It stiet yn it Friesch Dagblad fan sneon de 21e maart 2015. It is in foarpublikaasje fan De Vries syn foardracht fan ankom sneon, op it Sympoasium yn de Koperen Tún. Neist al lang bekende feiten oer Douwe Kalma hat De Vries…

 • Frysk Deiblêd: gjin kultuer online

  Jim witte dat ik de Ljouwerter krante opsein haw. Temin Fryske kultuer en sa. En as jo dit artikel lêze dan giet jo alhiel de grize oer de grouwe. Ja, it stiet op It Nijs, dêr komt ek noch wolris wat bestekliks op. (It liket der op dat dy geweldige kartoonist dien kriget nammers). Ik…

 • Besprekken Dam bywurke

  Op dit bloch hâld ik de besprekken fan Eppie Dam yn de Ljouwerter krante by. Meindert Bylsma en it skriuwduo Harke Bremer en Jarich Hoekstra binne taheakke. Klik hjir foar it oersjoch. Op dizze side binne ek de besprekken fan Tjitte Piebenga, Harmen Wind en Babs Gezelle Meerburg foar deselde krante oan te klikken. Fierders…

 • Besprek fan bakje

  De lêste wiken mei in besprek dwaande west, earjuster wie it klear. Jo kinne it meikoarten earne lêze. Nee, net yn de Moanne, dêr meie redaksjeleden fan ensafh gjin besprekken publisearje. Nuver, seine jo? Êh nee juh, sa giet dat hjir yn Fryslân. Wie it jo ek al opfallen dat nei’t ik ferline jier stoppe…

 • Harkje nei bamy

  Der stiet wer in nije ensafh online! En Knilles hat wer syn bydragen levere: in gedicht en, as helte fan it Duo von Däniken, in spannend harkspul, dat spilet yn de omkriten fan Hegebeintum. Ik wie ek efkes yn de byb, dêr lies ik ûnder oaren yn it Deiblêd de kollum fan Abe de Vries,…

 • Mislike subsydzjeferslaafden

  Myn trouwe lêzerkes wisten it fansels al: nei twa jier poëzijbesprekker fan it Friesch Dagblad haw ik lêstlyn, fanwege oare drokte, besletten as resinsint te stopjen. Lykwols, hie ik no noch besprekker west dan stapte ik no per direkt by it Deiblêd.  En dat fanwege in frijwat mislik, anty-keunstartikel fan de haadredakteur. Dy hat it…