Tag Archives: Friesch Dagblad

Salade Illuminations

Ah, dêr wie er al, it hat in skoftke duorre: De illuminations fan Rimbaud yn de nagelnije oersetting fan de Amearikaan John Ashbery. Bin hiel benijd, de earste yndruk is tige posityf. En it boek rûkt ek lekker. Mei Ashbery syn eigen poëzij kin ik noch net in soad begjinne, mar faaks komt dat noch. […]

Besprek Irene Bal

Irene Bal: de genade van een krimpende geest/de genede fan in krimpende geast. Ferskynd yn it Friesch Dagblad 19-03-2011

Besprek Willem Abma: Inerlik ferskinen

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 15-01-2011

Besprek Anne Feddema: Torpedo’s los

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad 15-01-2011

Besprek Harmen Wind

Earder ferskynd op 05-02-2011 yn it Friesch Dagblad

Besprek Elske Kampen, Fan glês it brekken

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 29-01-2011

Besprek Baukje Wytsma, Sân Wylgen

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 28-01-2011

Besprek Sprankeskyn, Abe de Vries

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 27-01-2011

Besprek Albertina Soepboer

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 26-01-2011

Besprek ‘Tin’ fan Arjan Hut

Publisearre yn it Friesch Dagblad, 22-01-2011