Cornelis van der Wal

Tag: Frije Fryske Grûn

  • Fuort mei de Rânestêd!

    Der ferskine yn de Rânestêdlike media de lêste tiid wer denigrearjende ferhalen oer de Fryske kultuer en taal. Sjoch hjir foar it mislike artikel yn de Groene en Josse de Haan syn kommintaar dêrop. En klik hjir foar in lullich stikje oer it Frysk yn de Volkskrant. Tige apart hear, dit binne oars krekt blêden…

  • Yn it Frysk bekjeflaaiende skiep

    “Mar sa’n Loeks fynt dat in grut feest wurdich, want de man, dêr komt it op del, hatet de Fryske taal. Dat lykwols in, miende ik altyd, Frysksinnich man as Bartle Muller efter sa’n fint oanrint, kin ik mei myn ferstân net by. Oan de oare kant, trochtinkend, alles falt no op syn plak, want…