Cornelis van der Wal

Tag: Fryslân

  • Opnij: Poll oer selsstannich Fryslân n.o.f. PVV

    It protest tsjin de dielname (op hokker wize dan ek)  fan De PVV oan in nij lanlik regear boazet oan. Dizze partij hat de measte stimmen yn it westen en suden fan Nederlân krigen. No kinne jo de fraach stelle: wat hawwe wy as Friezen eins mei Blonde Geart te krijen? Wolle wy eins noch…

  • Fryslân moat bliuwe

    De diskusje oer de takomst fan de provinsjes yn Nederlân is folop geande. Hoe komt it mei Fryslân? De Ried fan de Fryske Beweging wol net dat Fryslân leechsûge wurdt. Wy wolle dat Fryslân as bestjoerlike ienheid bliuwt. Jo ek? Lês dan fierder en tekenje de petysje! www.foarfryslan.nl Utlis Petysje Besunigings It kabinet is fallen…

  • Kibbeling foar de wyn

    No, it is my no wol dúdlik, dat ik net op Grien- oftewol Groen Links stimme sil. Se wolle Fryslân ôfskaffe! No way, José. Nee, dochs mar wer de SP, hoewol’t dy ek net sa foar it Frysk binne. My tinkt dat Cohen wol genôch stimmen kriget. Ik stie yn bestân en reizgje hjoed rjochting…