Tag Archives: Gautier

Bakje argyf

In betiid blochke foar myn dwaan. Ik sil aanst wat húshâldlike putsjes fuortwurkje en dan wer oan de slach mei de bondel. Haw al in titel, mar wit net oft… Mar ris hearre wat oaren der fan fine. Minsken dy’t al in foarpriuwke fan mijn nije wurk hearre wolle kinne oare wike terjochte by De […]