Tag Archives: Geart de Vries

Portret Cornelis van der Wal 1994

In aardige byfangst fan it sykjen op de side fan Tresoar is it ûndersteande filmke fan de Omrop. In portret út 1994, ik wenne doe noch net sa lang yn Grins. Ja, doe wie Geart de Vries dêr noch, by de Omrop bedoel ik… It giet om dit filmke, ik hie der earder oer skreaun. […]

‘Hoi’ seit de hin

Ik wie juster efkes yn Tresoar, boeken ynleverje en liene, jo kenne it wol. Nim ik oan alteast. Efkes yn de katalogus omstrúnd, ja, yndied, de katalogus dy’t sa goed ferstoppe is op de nije side fan Tresoar. En mei klachten hjiroer wurdt neat dien. No, hy stiet hjir dus. Mar hawar, ik seach ek […]

De Stien fan fan Jacobus & Man en Mem fan Elske

No sa. Fannemoarn twa literêr-kulturele evenmeninten meimakke. Earst de ûntbleating fan de Stien fan Jacobus. ‘Tongermolke yn blik’ hjit it fers, en, yndied, it tongere ek werklik in bytsje, yn ‘e fierte. In stikmannich foto’s makke. Jo fine de stien op ‘e hoeke fan ‘e Wirdumerdyk. Dêrnei hiene wy de presintaasje fan Elkse Kampen hat […]