Cornelis van der Wal

Tag: gehakbal

  • Algemiene artsy-fartsy

    Hjoed wie ik foar in koart ûndersyk wer ris yn Tresoar, dêr’t as it goed is ek noch it FLMD sitte moat, mar ik kin it net fine… Lykas earder sein fyn ik de nije wurkplakken boppe tige slagge, der hearsket in rêstige sfear, folle better as yn it Stadsstudiecentrum yn de iepenbiere Byb. Dêr…

  • Foar de skatkeamer fan Tresoar

    De Toshiba T1910, dêr’t hjir it measte op dichte wurdt. It dinkje typt hiel lekker en der komt in moai gûnzjend lûd út. Is nèt te keap! No ja… Biede mar dan! Jûn stamppot soerkoal mei gehakbal

  • Gehakbal yn de achtbaan

    Strjittetheater hjoed yn Snits: sit wol wat aardichs tusken, mar ik bin net sa’n leafhawwer fan it sjenre. En myn tinzen draaie eins ek mar om ien ding. Nee, net dat, mefrou, hoe doare jo. Nee, ik bedoel fansels myn nije bondel. Yndieling en sa. Hokker fersen der yn, hokker der út moatte. Titel. Wat…