Tag Archives: Gerben Gerbrandy

Nivo oan de wylgen

Oeral yn it lân wurdt besunige op kultuer. De profesjonele keunsten en de amateurkeunst wurde útklaaid troch gemeenten, provinsjes en it ryk. Dat hat desastreuze gefolgen foar de kulturele ynfrastruktuer. Ek yn ús regio! Op 20 novimber is in LANLIKE AKSJEDEI tsjin de besunigingen. It is tige wichtich om ús stim hearre te litten. Wat […]

FNP: kultuerbarbaren

Sa’t jo fansels al wisten binne der hjir yn de nij te  foarmjen gemeente mei de net al te moaie namme Súdwest Fryslân op 24 novimber ferkiezings. Ha! Sa tocht ik, as nije ynwenner, dan kin ik einlings wer ris FNP stimme, dat sil wol 20 jier lyn foar it lêst west hawwe. Mar, sa’t […]