Cornelis van der Wal

Tag: Gerbrich van der Meer

  • Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf!

    Efkes op ‘e foto klikke. Haatkampanje tsjin ensafh/Hispel giet gewoan troch en de FD-redaksje fynt it bêst. Ik sei it al earder, mar guon woene it net leauwe. Dat kin ik my yntinke, mar dochs is it wier. No, lês myn blochkes der mar op nei: hjir en hjir. Yn it FD fan hjoed is…