Cornelis van der Wal

Tag: Gerrit Breteler

  • Oeuvre Tsjêbbe Hettinga útmolken

    Bornmeer, de útjouwerij dy’t yn it ferline ûnder oaren myn eigen poëzij útjûn hat, sjocht hjoeddedei net folle brea yn it publisearjen fan dichtwurk. Allinnich Tsjêbbe Hettinga silger syn wurk wurdt noch útjûn, wat poëzij oanbelanget. En dan hieltyd wer deselde fersen. Yn hieltyd oare folchoarder en gearstalling. No kriget keapman Steven Sterk (baas fan…

  • Gerrit Breteler, efkes spuie

    Tsja, dy Gerrit Breteler. Foarst: ik fyn neat oan syn muzyk, fierstente swiet en sijkerich. Syn skilderijen binne rûnút ferskriklik. Mar de man is tige myljeu bewust, it is in goed minsk. Fynt er sels. Lês dizze útspraken ris, yn de Huis aan Huis: ‘Wij denken te weten wat er elders in de wereld gebeurt,…