Cornelis van der Wal

Tag: Go-Gol

 • Nostalgy: Go-Gol, Erosmos, Kistwurk… (+update) +(noch in update)

  Aansens komt der wer in nije ôflevering fan ensafh online te stean. Prachtich fansels. Mar, jou it no mar ris ta: misse jo it prachtblêd Go-Gol ek sa? Dêr is in oplossing foar: klik hjirre… En Erosmos dan? Ek noch nei te lêzen,  hjirre… En, jawis, Kistwurk stiet der foar in part ek noch op,…

 • Wyn gûlt yn de prosessor

  No, dat is ek wat, de Moanne hat in ferkearde ferzje pleatst fan Jan Folkerts syn artikel oer Jorwert. Eksuses binne al oanbean. Lykwols net sa snoad fan de redaksje. Ik krige it berjocht dat Go-Gol wer online stean soe. Dat wy dat noch meimeitsje meie! Mar, by my wurket it net. Soene se de…

 • Updeet: pdf del te laden

  Fanwegen de grutte belangstelling en drokte oan dizze kant haw ik besletten de PDF van it Go-Gol argyf online te setten, it stiet hjirre. In soad wille dermei!

 • Fergees: Go-Gol-argyf!

  No op te freegjen by Knilles: it argyf, as PDF, fan it út leffens opdoekte Go-Gol. Brûk de feedback-knop oan de linkerkant at jo belangstelling hawwe. It argyf rint fan 24-10-2009 oant 17-02-2010. In unyk dokumint! Hjirûnder in foarpriuwke: Ik haw de tried wer oppakt, mar wit noch net wat ik jûn ite sil…

 • Go-Gol argyf yn myn besit

  Hee, wat stom fan my lêst, doe’t ik dy âlde artikels fan Go-Gol silger net mear fine koe, mar dy sitte fansels ek yn de feed-skiednis fan de Google Reader. Ik haw dus it bewuste stikje oer dy bedriging fan myn persoan ek weromhelle. Sil ik it efkes sitearje? Of wurde E.S., A.H. en E.H.…

 • Go-Gol út ‘e loft.

  It literêr tydskrift Go-Gol is út ‘e loft helle. No kin it fansels sa wêze dat de webmaster(esse) mei reparaasjes of updates dwaande is, mar opmerklik is yn elts gefal dat ek de link dy’t by dizze blog heard net mear wurket. Ris sjen oft Google noch wat yn ‘e cache sitten hat… Nee, en…