Tag Archives: Greet Andringa

Eksit Literatuerbefoarderer

No sa, mar wer betiid blogje, haw noch wichtiger wurk te dwaan… Ferjou my as ik wer al te kritysk oerkom, ik doch it om de kwaliteit fan de Fryske Literatuer op peil te hâlden. Ik haw nammers de bannen mei de literatuerbefoarderer no folslein ferbrutsen. Wolle jo witte wêrom? Freegje it de man sels […]