Cornelis van der Wal

Tag: Grutte Pier

  • Grutte Pier Net oer de holle sjoen troch de Moanne + rektifikaasje

    Niiskrekt de nijste Moanne efkes trochblêde yn de byb, faaks moat ik dit nûmer mar ris oanskaffe, want der sit in tige nijsgjirrige bylage by oer de Fryske opera. Tige spitich dat skriuwer Liuwe Westra myn lytse elektroanyske opera Grutte Pier oer de holle sjoen hat! 🙂 REKTIFIKAASJE: De opera wurdt al neamd yn it…

  • Grutte Pier, de Opera

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P_rhWgCVn9M[/youtube]

  • Grutte Pier revisited

    It docht bliken dat myn nije lêzerkes noch net allegear op ‘e hichte binne fan it bestean fan myn mini-opera Grutte Pier. Ik tink sa’n 6 jier lyn makke. Faaks noch langer lyn. De orizjinele tracks haw ik net mear. Der sitte wat nuvere tikjes yn en de lûdskwaliteit koe better. Mar dochs, harkje mar…