Cornelis van der Wal

Tag: Gryt Witbraad

  • Literêre Fytstocht 2010 (04)

    Lekker fytswaar hjoed hie’k tocht, sa’n 30 km fytst, is de rûzing. Haw ris goed oer allerhanne saken neitocht, ek oer de oardering fan de fersen yn myn nij te ferskinen bondel. Dy is noch net klear, mar der komt alle nachten wat nijs by. Ein dit jier sil it heve, Deo Volente. Noch gjin…