Tag Archives: Gysbert Japicx

Jantsje, Abe en Gysbert

Nee, gjin reaksje fan de ‘hege hearen’. Ik soe sizze: lês de wize wurden fan Dinie Postma der noch mar ris op nei. Neat oan ta te foegjen. Nei hjoed hâld ik der oer op, hoopje ik. Dus. Yn Fryslân is soks hiel gewoan. Wy spylje mekoar de bal ta, en elkenien fynt it wol […]

Unfatsoenlike Gysbert

Net elkenien is lokkich mei de proseduere om de Gysbert 2013 hinne. ‘De PC Hooftpriis wurket ommers ek net mei nominaasjes’, sa hearde ik juster in ferneamd Frysk skriuwer sizzen. En it is ek hiel eigenaardich en eins planút ûnfatsoenlik dat de nominearren net op ‘e hichte brocht binne. Dy moasten it nijs fia internet […]

Gysbert Japikspriis

fan 1947 giet nei …

Daverjende Spanning By Gysbertpoll!

Nee, ik kin net sjen wa’t op wa stimd hat… Mar it is tige spannend op de poll! De útslach sil, sa’t ik hearde, in grutte rol spylje by it úteinlike takennen fan de Gysbert. Of net. Dat kin ek. Ik fyn it oars al wat sneu foar Arjan Hut, dy stiet noch op 0 […]

NIJE POLL: WA WINT DE GYSBERT 2013?

Sjoch lofts boppe dizze side. Wat fynt it Fryske Folts?

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]