Tag Archives: Han van de Velde

Van de Velde sil it wol efkes fertelle

Ja hear, ien fan bûten Fryslân sil wer efkes fertelle hoe’t it hjir moat. En by de Akademy falle se op ‘e knibbels en sizze ‘ja menear, jo binne geleard en hawwe grif gelyk…’ Nee? Wêrom hear ik dan gjin wjerwurden út Akademyfermiddens wei? Ik mocht oars wol oer Flamingen, mar dat hat syn langste […]

Stjoer ris in mailtsje oan Han van de Velde!

Mail Han van de Velde! hvandevelde@fryske-akademy.nl Dizze menear wol dat it skriuwen en lêzen yn it Frysk mar ris ophâlde moat. Sjoch myn foarige berjocht.

Fryske Akademy: hâld mar op mei Frysk skriuwen!

‘Han van de Velde fan de Fryske Akademy pleite derfoar om it Frysk as skriuwtaal oer te jaan en alle omtinken op it behâld fan ’e sprektaal te rjochtsjen. “Het nog leren lezen en schrijven is een verloren zaak”, sa sei er.’ No, en dy Fryske literatuer, hâld dêr ek mar mei op. Dat kin […]