Tag Archives: Hans Fallada

Hans Fallada

De lêste wiken dwaande (mei as ûnderbrekkingen koarte reiskes nei Praach en Berlyn) mei it wurk en de persoan Hans Fallada. Der Trinker bygelyks, is in grandioas goed boek. Fallada hat it yn twa wike tiid skreaun. Bin no tuskentroch in koarte biografy fan de man oan it lêzen. It is ien en al ellinde! […]