Cornelis van der Wal

Tag: Harmen Sytstra

  • Filmke Harmen Sytstra

    Ôfrûne freed wie der wer in ôflvering fan de ensafh-digi. Diskear in special oer Harmen Sytstra. Knilles hat in filmke makke nei oanlieding fan dit thema.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zjp7WtGg9f0[/youtube]

  • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

    Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…