Cornelis van der Wal

Tag: Harmen WInd

 • Besprekken Dam bywurke

  Op dit bloch hâld ik de besprekken fan Eppie Dam yn de Ljouwerter krante by. Meindert Bylsma en it skriuwduo Harke Bremer en Jarich Hoekstra binne taheakke. Klik hjir foar it oersjoch. Op dizze side binne ek de besprekken fan Tjitte Piebenga, Harmen Wind en Babs Gezelle Meerburg foar deselde krante oan te klikken. Fierders…

 • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

  Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…

 • Besprek Harmen Wind

  Earder ferskynd op 05-02-2011 yn it Friesch Dagblad

 • Besprek de Moanne, nû 3, jiergong 9 + Updeet!

  Ja, dêr wie der al, it besprek dêr’t literêr Fryslân op siet te wachtsjen. Wat fierders ek myn krityk op dit nije nûmer is: it omslach, mei de foto fan J.Q. Smink makket in soad goed. In 8.7. Ik fyn him yn ‘e fierte altyd wat op Job Cohen lykjen. It nije nûmer set wer…