Cornelis van der Wal

Tag: Henk van der Veer

 • Anna Tilroe: Kulturele Haatstêd

  Dit lies ik krekt op it bloch fan Henk van der Veer: ‘Dat artikstyk leider mefrou Anna Tilroe na afloop fan dizze bijeenkomst mij op groan fan bovenstaande bewaering útmaakte foar ‘leugenaar’ en ‘schreeuwer’ fon ik der fer bij deur. Ut seit mear fan har as fan mij!’ It giet hjir fansels om it pleatsen fan…

 • Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf! (2)

  Dit skriuwt Henk van der Veer op Twitter: In reply to Cornelis van der Wal Henk van der Veer @henkvdveer 1d @Knilless Súver bij ut onbeskofte om’t ou su’n flutresênsy! Wêrom hier nòch langer op reageare? Gewoane negeare! #snekeradfys Ik haw kontakt socht mei de kultuerredaksje fan it FD, wat de Abe de Vries syn…

 • Moai Himd!

  No minsken, de wûnderen binne dochs de wrâld net út, want sjoch my no ris mei myn moaie Skriuwersboun-himd! En neist my stiet fansels Henk van der Veer. Tegearre binne wy sûnder mis de twa grutste dichters fan it Kultureel Kwartier Sneek en neiste omkriten. Of net? Jo kinne jo melde!

 • Sangerech dialekt

  Op donderdachavend 1 desember jl. kwam ik beide mannen teugen. Knilles weareldberoemd dichter & Sneekolooch en Marcel Plaatsman. Knilles kan ik al jaren en jaren, Marcel was ik nòch noait earder teugenkommen. Marcel praat Tessels, un prachtech sangerech dialekt. Hij fon ut moai dat ik in ut Snekers met um fan gedachten wisselde. Marcel is…

 • Reaksjes op dichtersjûn yn Britswert

  Daam de Vries: “Der wiene dichters yn Britswert. Dat is wat mei literatuer. Boeken en sa. En dan lêze se foar. Guon lêze de gedichten sels leaver mar ik fyn dit wol moai. En maklik. Want as ik se sels lês begryp ik der yn de regel hielendal neat fan. De ynlieding fan Piter Boersma…

 • Fuort mei dy kompjûters!

  Foto Henk van der Veer

 • Bondel lûmpia

  Ôfrûne woansdei gie it efkes mis by Mercurius, mar dat hawwe wy in oere letter wer moai oplost. Henk van der Veer wie te gast yn myn nederige studio. Henk hat, mei syn karakteristike lûd ek in trijetal gedichten foarlêzen. It is noch net te beharkjen fia útstjoering mist of sa, der wurdt wurke oan…

 • Dichter en hûsdier

  Sjoch gau by Henk van der Veer foar jo favorite dichter en hûsdier!

 • Geheimsinnich Paspoart

  No, leave berntsjes, ik haw my opjûn foar it Boekefeest yn Tresoar en ek in goedkeap sliepplak regele, want oars moast ik om 23:00 oere al wer fuort, en dan begjint de drank by de measten earst te wurkjen en komme de Geheimen en de Rabberij. Ja, ik wie kritysk yn’t foar, mar earst sels…

 • Henk het geliek!