Cornelis van der Wal

Tag: Hidde Boersma

 • Besprek ‘Wolf yn harnas’ troch Hidde Boersma

  Yn ’e âld learen stoel mei in kop kofje yn ’e hân sit ik omjûn troch de dichtbondels fan Cornelis van der Wal en in stikmannich jonge magneten, myn soan fan fjouwer en syn maten, te aventoerjen yn ’e skedelkosmos fan it Mantsje, Knilles, Kees, Cornelis. Wat in sûnderlinge krusing tusken in aap en in…

 • De oerwinning fan de brutsen kowekop yn de ripe mist + updeet

  Ha! Dêr wiene se al, de nominaasjes foar de Fedde Schurer Publykspriis.. Dus net op 7 april, mar op de 6e al. No no, it is my in listke wurden! Stimme kin dus hjir. De oerwinnings fan Tido Houtsma Thys Wadman Fan glês it brekken Elske Kampen Fol túch de mist yn Hidde Boersma Gerben Rypma Eeltsje Hettinga Indentiteit…

 • Speklapke ûnder kuratele

  Aardich dat de Moanne ek wat aktiver op ynternet wurdt, no noch wat better om de kwaliteit tinke wat de digitale ynstoerings oanbelanget! Guon minsken kinne better ûnder kuratele steld wurde, is’t net sa? Soene se de konkurrinsje mei ensafh oanwolle? Kânsleas! Oer de Moanne sprutsen, ik krige de papieren ferzje hjoed wer yn de…

 • De ûndraachlike ynfloed fan Knilles

  Witte jo it noch? In skoftke lyn stjoerde ik in mail oan Omrop Fryslân, mei dizze ynhâld: Bêste buro de Vries. Omrop Fryslân is in Frysktalige Omrop. En dêrom besprekt de lêsklup frijwol nea in Frysktalich boek. Logika, neame se soks. fr gr Cornelis van der Wal No sa, dat hat holpen, want de earste…

 • It Kulturele Tydskrift

  Heden, alwer in nije Moanne yn ‘e bus. En ik hie de foarige mar foar in part besprutsen. No ja, it gie foar it grutste part oer WO II, in ûnderwerp dat no mar ris ôfsletten wurde moat. Of sis ik wer wat ferkeards? Dat moat dan mar. Efkes gau troch it Kulturele Tydskrift blêdzje.…

 • De Roos van Mei: Romantysk Leafdesduo

  Troch in fersin is myn namme net op de flyer kommen, mar ik doch al mei: Ja, jo sjogge it goed! It romantysk leafdesduo Knilles & Elske sil hielendal los gean op it poadium! Jûn sil ik hin mei rys, kerrysaus en eartsjes ite. Ah! It is al letter as dat ik tocht. Yn de…