Cornelis van der Wal

Tag: Hoed en de Rand

  • Castricum

    Jim sitte faaks te wachtsjen op in ferslach fan de literêre kuiertocht troch Ljouwert. Dat komt moarn. Want jim hiene ek noch in ferslach tegoede fan de cd-presintaasje anneks dichtersoptredens yn Castricum, twa dagen lyn. It wie tige slagge, moat ik sizze. Ek in hiele moaie omjouwing dêr, it hat wol wat fan de waadeilannen.…

  • Gedicht Knilles op muzyk setten

    It muzikale duo Hoed en de Rand hat in nije cd útbrocht: Zwervers, Hoed en de Rand zingt gedichten. Op dizze cd stiet ek in nûmer dat basearre is op myn gedicht In moaie rigel. Hjir wurdt de Hollânske oersetting brûkt. Jo kinne al in lyts foarpriuwke hearre: hjirre. Keapje dy cd!