Cornelis van der Wal

Tag: Hölderlin

 • Sneker Hölderlin

  Dat wie wer in moaie middei, by de Sneker Middag juster. Al wat apart om dêr werom te kommen, it wie krekt of hie’k der nea fuortwest. Mar wat der ek bart: ik bin diplomearre Sneekoloog, dat pakke se my net mear ôf. Mei ik oannimme, alteast. Ek efkes by myn âlde wente delrûn, der…

 • Sechs Hölderlin-Fragmente

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KfsYO6BV12U[/youtube]

 • Opklearre kat + updeet

  Heden, ik wurd neamd yn de redaksjonele kollum yn de nije Moanne. En de kat ek. Nee, alwer gjin besprekken yn dit blêd, dat oars grif yn te nimmen is, mar dy fan ferline kear fûn ik better, mei û.o. in treflik stik fan Piter Yedema oer Hölderlin. Ik wie hjoed efkes yn de Haadstêd…

 • Hanns Eisler: 6 Hölderlin-Fragmente

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vzlKwE_7l7Q[/youtube]

 • Heidelberg

  Ja, dêr wie ik de ôfrûne dagen. Jo kinne it in fakânsje neame, mar it gie yn myn gefal al wat fierder. Op itselde kuierpaad rinne dêr’t Hölderlin eartiids ek omspaande… It makke al mei al in ferpletterjende yndruk. Dêr, oan de Philosophenweg, op in bankje, haw ik de oanset skreaun fan in Nij Gedicht.…

 • Heidegger lêst Hölderlin

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aHny5yKYuec&feature=related[/youtube] Sjoch ek hjir