Tag Archives: Hotsum

Fragen!

No, dat is moai, safolle ûntertekeners tsjin dy net al te snoade plannen wat de nije stavering en de nije standert wurdlist oanbelanget. Ik freegje my lykwols ôf, hoe’t dy opstellers mekoar fûn hawwe, en wêrom’t der net oaren by frege binne. Se gedrage har no as wiene it in stel Luthers dy’t in geniaal […]