Tag Archives: Hûn oan ‘e himel

Namme nije literêre priis is stellen

No sa! Grut nijs! In nije literêre priis. Foar debuten. Hoefolle jild kriget de winner eins? De hear Willem Verf, sels ek in soarte fan skriuwer haw ik begrepen, is de grutte inisjatyfnimmer en hie der in praatsje oer by de Omrop. De Tammingapriis dus. Eh, mei ik wat freegje… is Willem Verf eins net […]