Cornelis van der Wal

Tag: Ibo-Jan Bosma

  • Kristus P. yn byld…

    Ja, ik kin it my foarstelle dat jo tinke: hâld no ris op mei dy Kristus Pavlov. Dat sil ek moai wis ris in kear barre. Mar no noch net! Ibo-Jan Bosma hat in hiele moaie tekening makke nei oanlieding fan de titel fan myn nijste bondel. ‘Kristus Pavlov! Ik weet het niet meer. Ik…

  • Bondel lûmpia

    Ôfrûne woansdei gie it efkes mis by Mercurius, mar dat hawwe wy in oere letter wer moai oplost. Henk van der Veer wie te gast yn myn nederige studio. Henk hat, mei syn karakteristike lûd ek in trijetal gedichten foarlêzen. It is noch net te beharkjen fia útstjoering mist of sa, der wurdt wurke oan…