Cornelis van der Wal

Tag: It Nijs

 • Antysemitisme by It Nijs

  Op desimber 14, 2022 pleatste It Nijs dit plaatsje yn de taalrubryk: En op desimber 15, 2022 dit plaatsje:     Twa kear efterinoar in antysemityske tekst. Is dat tafal? Dit freget om in oanklacht.

 • De tûke sjoernalisten fan It Nijs.frl

  Haha, ja, it binne tûke sjoernalisten, de minsken fan ItNijs.frl.! Myn ‘protest’ tsjin it feit dat Geart fan der Mear net op ‘e shortlist fan de Obe 2016 stie wurdt alhiel serieus nommen… Dit is yn elts gefal de einstân fan myn poll:   Moai oars dat de oare Geart de priis wûn hat! Mar…

 • ItNijs.nl: no noch smakeleazer, noch amateuristysker!

 • De dislektisy fan It Nijs slane wer ta!

 • De ‘helden’ fan itnijs.nl

  Haha, in hiele *kuch* aardige diskusje mei de reagearders fan itnijs.nl. De ‘helden’ doare allinnich ûnder in skûlnamme te reagearjen. Sjoch hjir en doch mei! http://www.itnijs.nl/2014/07/j-j-de-kom-10/#comment-36500

 • It Nijs swijt

  Dizze mail stjoerde ik fannemiddei oan it ynfo-adres fan Itnijs.nl. Hoessein jo? Nee, gjin reaksje krigen… Achte bewegers, jim hawwe it grif meikrigen: jim cartoons mei ‘grappen’ oer de resinte fleantúchramp hat foar in soad protesten soarge. Ien fan dizze ‘artistike’ kréaasjes hawwe jim yntusken fuorthelle. Dat is op himsels moai, mar ik wachtsje no…

 • En dan hawwe wy dizze ek noch

  http://www.itnijs.nl/2014/07/j-j-de-kom-8/ Hy wie my ûntkommen, mar it liket my it wurk fan deselde ‘artyst’ fan it no (sjoch foarich blochke) fuorthelle berjocht.. Ek wer in ‘grap’ oer de fleantúchramp. Oer de rêch fan John Jorritsma hinne. Dat wy dat noch belibje moatte, dat ik in Kommisaris fan de Kening ferdigenje… Yndied, minder walchlik as de…

 • It Nijs.nl: efkes laitsje om in fleantúchramp + updeet

  Nee, ik lit it plaatsje hjir net sjen, mar ik haw it fansels al opslein. Wêr giet it om? By it Nijs.nl fine se dat wol grappich, sa’n fleantúchramp. Hjir is de link. Om te spuien. Updeet Foar it gefal It Nijs it plaatsje fuorthellet: ik haw it hjir delsetten. Ik fyn it wichtich om…

 • Grutte Lieder Tiemersma sensurearret Beppe Oppewal

  De nijste publikaasje fan Duo von Däniken slacht oan by it grutte publyk. Ek It Nijs hie it filmke juster op har side setten. Lykwols, in pear minuten neidat de almachtige Koos Tiemersma, de Hearsker, de Grutte Lieder fan de Fryske Skriuwers de folgjende reaksje ûnder dit, folslein ûnskuldige ferske delkwattele: ‘Sûnt wannear lient It Nijs…

 • NNB: Grutte Pier

  Mei tank oan Froeks [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wTC2cuIyIbM[/youtube]