Cornelis van der Wal

Tag: Jabik Veenbaas

 • Fryske poëzij yn Awater

  Yn de hjerst-edysje fan it literêr tydskrift Awater wurdt û.o. oandacht bestege oan de nije Frysktalige poëzij. Skriuwer fan it artikel is Jabik Veenbaas. Titel fan it stik is ‘Mijn fontanellen schoven open”, in sitaat út myn gedicht ‘Skjinhead’.  Veenbaas neamt my om ien as oare reden Cor van der Wal. Cor is myn ropnamme,…

 • Hoannepasta

  Ik krige synjalen dat guon fan myn fêste besikers op myn bloch ûngerêst wiene oer myn sûnens. Dit fanwege in lange perioade fan swijen hjirre. No jonges en famkes, der mankearret Knilles neat hear, mar ik wie tige besteld mei it skriuwen fan in hiel dreech artikel, dat no aldergeloks klear is. Jim hearre der…

 • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

  Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…

 • Castricum

  Jim sitte faaks te wachtsjen op in ferslach fan de literêre kuiertocht troch Ljouwert. Dat komt moarn. Want jim hiene ek noch in ferslach tegoede fan de cd-presintaasje anneks dichtersoptredens yn Castricum, twa dagen lyn. It wie tige slagge, moat ik sizze. Ek in hiele moaie omjouwing dêr, it hat wol wat fan de waadeilannen.…

 • Frysk Literêr Nijs

  It ferneamde Duo von Däniken, dat binne Anne Feddema en Cornelis van der Wal, fertsjinnet wat by: In âlder echtpear yn Haulerwyk is thús fan sieraden bestellen troch twa froulju. In frou belle oan en fertelde dat sy de nije buorfrou wie. Se hie lêst fan lekkerij en rûn sa de wenning yn nei de…