Tag Archives: Jan Ritskespoëzijnacht

Hetty Graffiti

Okkerlêsten lies ik op de treflike side fan ensafh, it iennichste Frysk-literêre tydskrift dat der noch oerbleaun is, in nijsgjirrich skriuwen, ôfkomstich fan in sekere Hetty Kloosterman Combs. It hat te krijen mei de Jan Ritskespoëzijnacht. In pear sitaten: ‘Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw is er een opmars van een nieuwe generatie […]