Tag Archives: Jan Wybenga

Samle snorremantsjes

Ik kin it net weromfine, mar sa’n tsien jier lyn (skatting, kin langer lyn wêze) stie der ris in wiidweidich artikel oer de filosoof Nietzsche yn de Moanne. Mar ús snorremantsje syn namme waard hieltyd as ‘Nietsche’ skreaun. It hiele artikel troch. Dan kin ik it al net mear goed lêze, dan nim ik it […]

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]