Cornelis van der Wal

Tag: jannewietske

 • Dockumer kroade

  No minsken, myn nijste bondel Kristus Pavlov komt ek yn de sutelkroade te lizzen. Is’t net prachtich? Jawis, it is in moai ynsjatyf! En it soe moai wêze om ris in reaksje fan de Bûterhoeke te lêzen op dit barren, faaks jouwe se harren flaters ris ta. Dream on, hear ik jo sizzen… Yntusken bin…

 • Suterige Greide

  No minsken, goed nijs: Apteker hat ôfsein foar de Gysbert útrikking fan moarn, dat jo eigen Knilles komt gewoan nei de útrikking. En nee, mei de sjueryleden sil ik gjin wurd wikselje. Wat minder goed nijs is: by de neisit yn de Griene Greide wurdt allinnich mar kofje skonken en krije jo in gebakje. Dat…

 • Sulveren Aapke + updeet

  Dat wiene in pear enervearjende dagen foar jo eigen Knilles. Tongersdei nei Hamburg west foar in tige nijsgjirrige útfiering fan Tannhäuser fan Wagner. In flitsende ênsenearring fan de ferneamde Harry Kupfer. Benammen yn it begjin mei in soad erotyk. De muzyk is prachtich al sit Wagner hjir noch net op syn hichtepunt, lykas yn de…

 • Efterút buorkje mei Jannewietske

  Deputearre De Vries hat juster yn de LC reagearre op it protest út de Fryske skriuwerswrâld fanwegen it samar, sûnder reden, ôfskaffen fan de Obe en de Fedde. Se jout alwer gjin arguminten foar dizze ferearming fan de Fryske literauer. En, fansels, der binne ek alle oare, moaie plannen en der wurdt in hiel soad…

 • Idioaten

  ‘Wij worden omringd door idioten.’ Ik hoopje dat de hear drs. Loek Hermens it my ferjaan wol, dat ik syn beruchte útspraak ek ris brûk, fansels yn in oare kontekst. Sa’t elkenien wit binne de grutste idioaten  de minsken mei macht. Yn Fryslân hawwe de ambtners de macht, net de deputearren, lit stean de K…

 • Provinsje: ‘Gjin boeken, gjin prizen’

 • NIJ! Frysk-literêre app foar de AAIFOON!

 • Koperative €-tekens

  Ja, noch tige drok mei skriuwen, mar it sjit aardich op. Disipline, in wurd dêr’t  ik oars wat allergysk foar bin, mar no moat it. En ik fyn it ek net slim. Nijsgjirrich berjocht by Henk van der Veer, ek sitearre op ensafh. Dus de Koperative Utjowerij bestiet yn feite noch. Ik haw dat brief…

 • Lokwinsken fan de Provinsje!

 • Fytse foar Schnitzels

  Nee, gjin triomfantlik gefoel hjirre, wat it mislearjen fan de Kulturele Haadstêd oanbelanget. In trochstart is noch altyd mooglik. It antlit fan Frou deputearre De Vries stie lykwols net al te fleurich, juster by de Omrop. Friezen wolle gjin feesten dy’t har troch de hege hearen en dames oplein wurde. En de twa jier dat…