Tag Archives: Jantsje Post

Wat seit Jantsje?

Fan it Faceboekje fan Abe de V. Jantsje Post (o nee, ik moat net samar tomkes sette by dichters en byleaven net by nominearre dichters, oars krij ‘k er kommentaar fan Knilles) Mar, it hiele libben is ien grut gedocht, dochs, Abe? Nettemin: moai dato ek dines dêr wer ta bydraachst op dizze wize  ‘all busy in […]

Objektiviteit, kenne jo dy útdrukking?

‘Wa’t it ek mar wurde mei, myn bewûndering foar ús dichters groeit lêzendewei mei de dei!’ Dat skreau Gysbert sjuerylid Jantsje Post op 21 Maart op de Facebookside fan Abe de Vries. Mei oare wurden: ús Jantsje lêst ‘us dichters’ foar it earst… Wat kin de reden west hawwe om sa’n, litte wy freonlik bliuwe, […]

Dichtersjûn

Ik soe krekt in lyts ferslachje skriuwe fan de dichtersjûn op de Janzenpleats, mar ik seach op de site fan Sjoerd Janzen al in stikje stean, dêr ferwiis ik hjirby nei. It wie oars in moaie jûn, sûnder wanklanken en gjin slaanderij. Wat my al opfoel dat wiene de lange ynliedingen dy’t de measte dichters […]