Tag Archives: Jean Sibelius

Noch gjin ferbettering by sirkwy.nl…

Webmaster is mei fakânsje tink… It is tryst…

The Nice: Karelia Suite (Sibelius)

Sibelius : Symphony 4

Sibelius: Lemminkäinen Suite

Jean Sibelius: Symphony 7

Jean Sibelius, Valse Triste

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5Ls8-pk4IS4&feature=player_detailpage[/youtube]

Yn de mêst

Wy binne wer in jier âlder wurden! Yep, 56. En ik haw in pear tige drokke dagen efter de rêch. It Snitser Gedichtebarren wie neffens my in grut sukses. Ek Suertsje de Vries, fan de Ljouwerter Krante, fûn it net ferkeard. Juster haw ik ek yn Harns foarlêzen, mei as honorarium in oernachting yn in […]

Sibelius Symfony nû 5

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nkzrSZKA4cM[/youtube]