Tag Archives: Jetske Bilker

Alwer in *kuch* tige freonlik sjuerylid!

Wolkom Jetske Bilker! No Goffe noch!

It Frysk in streektaal?

‘Twintig schrijvers verspreid over het hele land die publiceren in hun streektaal vragen om een verhaal en dat verhaal afdrukken met een vertaling ernaast. De literatuur blijft dan niet beperkt tot een bepaalde regio, maar wordt toegankelijk voor iedereen. Dat is het even simpele als krachtige idee dat ten grondslag aan het boek Schrijvers op […]

Objektiviteit, kenne jo dy útdrukking?

‘Wa’t it ek mar wurde mei, myn bewûndering foar ús dichters groeit lêzendewei mei de dei!’ Dat skreau Gysbert sjuerylid Jantsje Post op 21 Maart op de Facebookside fan Abe de Vries. Mei oare wurden: ús Jantsje lêst ‘us dichters’ foar it earst… Wat kin de reden west hawwe om sa’n, litte wy freonlik bliuwe, […]

Fragen!

No, dat is moai, safolle ûntertekeners tsjin dy net al te snoade plannen wat de nije stavering en de nije standert wurdlist oanbelanget. Ik freegje my lykwols ôf, hoe’t dy opstellers mekoar fûn hawwe, en wêrom’t der net oaren by frege binne. Se gedrage har no as wiene it in stel Luthers dy’t in geniaal […]

‘Samle fersen’ Jan Wybenga: € 125,-

Knippe en plakke fan Feestboek: André Looijenga Kloppet dat fan dy €125? Wat in idioat djoer boek is it dan wurden… As it sa mâl moat, kin ik myn sneontemiddei ek wol nofliker bestedigje. 9 oeren lyn · Leuk Jetske Bilker Do stietst der wol as sprekker by! Lûkst dy werom? En Goaitsen, komt dy […]

Wa is Gerben de Vries, en wêrom?

No, wie dat net in moaie ‘scoop’ juster? Abe & konsorten hawwe hjoed yn alle hastigens in parseberjocht opsteld nei oanlieding fan dy nije ‘útjouwerij’. ‘HotSum is in nij útjou-inisjatyf fan Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries. HotSum wol reagearje op ferletten yn de praktyk fan it Frysk skriuwen en […]