Tag Archives: Jitiizer

Moanne fan it nuete Boek

Jawis, ik bin der noch! En ik hâld der net mei op hear, it bloggen, dat giet troch oant ik der by delfal… Moaie reklame foar ensafh yn de Leeuwarder Courant fan hjoed. Pieter de Groot ferwiisd nei de diskusjestikken op Poadium. Teake Oppewal blaast him op as in pod, sa skriuwt Pieter. Dy earme […]