Tag Archives: Johan Winkler

Fryske sneks

De DBNL hat ek wol Fryske boeken online stean. Bygelyks in hiel nijsgjirrich boekje fan Theun de Vries: Fryske stilistyk. Jo fine it hjir, en it is ek del te laden. Ek it ‘Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon’ fan Johan Winkler is beskikber. Hiel aardich om dêr ris om te sneupen. Mar it is lang net […]