Cornelis van der Wal

Tag: Johanneke Liemburg

 • Grimmig Fedde

  No minsken, ik haw se binnen! De twa grouwe Fryske skriuwersbio’s dy’t de ôfrûne moannen ferskynd binne. In Geheimsinnich Persoan, dy’t ek noch anonym bliuwe wol, hat se fannemiddei by my delbrocht. Ik sil der daliks yn begjinne, mar hokker boek earst? Dochs mar Wadman, want dêr wie ik al yn oan it lêzen, de…

 • 100 gûne foar in fiskje

  Jawis, ik sjoch it fuotbaljen ek, mar oant no ta lang net alle wedstriden, dy fan Oranje fansels al. Bin oars noch net sa bot yn ‘e stimming. Al wer oan it skriuwen, resinsjewurk ek wer oppakt. Dichtsjen giet hiel treflik, meikoarten wurdt der wer wat publisearre. Ek Jelle van der Meulen fynt it skande…

 • Ferneamde Friezen yn it Hollânsk beskreaun

  Ik haw der noch net ien oer heard, no, dan ik mar! Dy dissertaasjes fan resp. Joke Corporaal oer Anne Wadman en Johanneke Liemburg oer Fedde Schurer hawwe twa Frysktalige skriuwers as ûnderwerp. Ja, ik wit it, Wadman hat ek yn it Hollânsk skreaun, mar dat stelt net it measte foar, wat kwalitieit oanbelanget. De…

 • Bargefleis op ‘e fyts

  Krij hjoed besite, dat efkes iten siede yn it foar. Ja, it wurdt wer bamy, mei dêrby eat mei bargefleis. Ik sjoch wol. Der steane resepten by’t soad op ynternet. Ik skreau lêst dat Omrop Fryslân frijwol neat oan de ‘hegere’ kultuer mear docht. Of soks yn dy oarder. Dochs hawwe se de ôfrûne wike,…