Cornelis van der Wal

Tag: John Ashbery

 • Illuminations revisited

  De ôfrûne nachten bin ik einlings ris takommen oan it lêzen fan de oersetting dy’t John Ashbery makke fan Rimbaud syn Illuminations. Ik woe wolris dat myn Frânsk wat better wie. Jawis, ik soe it wol leare kinne, mar ja… Yn elts gefal liket it my ta dat Ashbery tige ticht by it orizjineel komt. De tekst…

 • The Poet’s View — John Ashbery

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bTZxazJ5VN8&feature=player_detailpage[/youtube]

 • Salade Illuminations

  Ah, dêr wie er al, it hat in skoftke duorre: De illuminations fan Rimbaud yn de nagelnije oersetting fan de Amearikaan John Ashbery. Bin hiel benijd, de earste yndruk is tige posityf. En it boek rûkt ek lekker. Mei Ashbery syn eigen poëzij kin ik noch net in soad begjinne, mar faaks komt dat noch.…

 • Kristus Rêdbâd

  Troch alle drokte om de bondel hinne en oare wichtige (literêre) eveneminten bin ik aardich efterop rekke mei myn lêzen. Under oaren de samle fersen fan Milosz (yn it Ingelsk), in samling fan John Ashbery en last but not least: Rêdbâd fan Willem Schoorstra lizze op my te wachtsjen. Ik bin hiel benijd nei Willem…