Cornelis van der Wal

Tag: Joop Atsma

  • Joop Kotsma

    Wêr seach ik him? By de Omrop? Yn elts gefal, wat in freeslik keardeltsje: Joop Atsma fan Surhuzum, in Fries dêr’t jo grutsk op wêze moatte. Not. Krammele, wat in mislik mantsje. Haw bakje iten opwaarme

  • Besprek de Moanne, Jiergong 9, nû. 7 Mei Rapportsifers.

    Ja, gau foardat der wer in nij nûmer is. En tink derom, frou Digi Beetstra: op de linken klikke hin, dit is ynternet witte jo wol. Jaap Louwes stiet mei syn troanje op de foarside. Net echt trochlibbe, dy kop. Hy moat wat mear drinke, of oan de oare drugs gean. Dat soe syn sloppe…